Zachęcamy do ubiegania się o preferencyjną pożyczkę na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w województwie pomorskim.

Pożyczki obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza (ARP) jako pośrednik finansowy w działaniu 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014­–2020 (RPO WP 2014–2020).

Ogólne informacje

Kwestie związane z rewitalizacją i kształtowaniem ładu przestrzennego są niezwykle istotne dla województwa pomorskiego. W regionie znajdują się zarówno tereny poprzemysłowe, jak i zaniedbane struktury śródmiejskie dlatego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wskazano, że rewitalizacja ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, co będzie miało wpływ na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi na zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich. Wsparcie posłuży zwiększeniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, dlatego przedsięwzięcia powinny nie tylko być rentowne, ale posiadać znaczący efekt społeczny.

Beneficjent

O wsparcie mogą starać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorcy;
 • instytucje kultury;
 • instytucje edukacyjne;
 • szkoły wyższe;
 • instytucje rynku pracy;
 • kluby sportowe;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • instytucje kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Lokalizacja projektów możliwych do wsparcia

Do wsparcia uprawnione są projekty zlokalizowane w miastach województwa pomorskiego.

Na dodatkową preferencję, w postaci dalszego obniżenia oprocentowania o 25 punktów bazowych, mogą liczyć Projekty zlokalizowane w miastach rdzeniowych miejskich obszarów funkcjonalnych, tj. Bytowie, Chojnicach, Człuchowie, Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie i Ustce oraz na obszarach strategicznych rozwoju funkcji metropolitalnych lub w ich bezpośrednim otoczeniu, tj.: Gdańsku, Gdyni, Pruszczu Gdańskim, Sopocie, Tczewie, Wejherowie.

Przeznaczenie

Typy projektów przewidziane do realizacji:

 • rewitalizacja zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast wymagających odnowy czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, przebudowę oraz adaptację budynków i obiektów w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych (projekty wieloaspektowe).

Procedura/tryb wyboru

Nabór i ocena wniosków będzie przeprowadzona w trybie konkursowym. Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków będzie Agencja Rozwoju Pomorza SA oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacje o pożyczce

 • Pożyczka udzielana jest w PLN.
 • Maksymalna wysokość jednostkowej pożyczki to 10.000.000,00 PLN,
 • Okres pożyczki, liczony od daty uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty pożyczki, nie może przekroczyć 15 lat (180 miesięcy). Bank na podstawie weryfikacji Projektu rewitalizacyjnego i oceny ryzyka kredytowego zastrzega sobie możliwość wyznaczenia akceptowalnego okresu spłaty Pożyczki.
 • Okres wypłaty środków nie może być dłuższy niż 4 lata i nie może wykraczać poza 31 grudnia 2022 r.
 • Możliwa jest karencja w spłacie kapitału pożyczki do 24 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji Projektu rewitalizacyjnego. Nie jest możliwa karencja w spłacie odsetek.
 • Podstawę ustalenia oprocentowania Pożyczki stanowi stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP), która może ulec obniżeniu o wyliczony przez BGK Wskaźnik społeczny, wg. wzoru: (100% – Wskaźnik społeczny) * stopa referencyjna NBP, przy czym oprocentowanie Pożyczki nie będzie mogło być niższe niż 0,25% w stosunku rocznym. Ostateczna wysokość oprocentowania jest elementem decyzji Komitetu Inwestycyjnego.
 • Wskaźnik społeczny stanowi ocenę niekomercyjnych elementów Projektu i ustalany jest jednorazowo na okres trwania Umowy Inwestycyjnej, na podstawie efektów społecznych realizacji Projektu. Wskaźnik społeczny może zawierać się w przedziale od 0 do 80%.

Dodatkowe zasady udzielania pożyczek:

 • Na etapie konsultacji Inwestora z ARP lub BGK, które odbywają się przed złożeniem Wniosku, ustalana jest optymalna z punktu widzenia wymogów RPO WP 2014-2020 oraz specyfiki Projektu i sytuacji Inwestora forma udzielanej Pożyczki oraz struktura finansowania Projektu, z uwzględnieniem Finansowania uzupełniającego
 • Inwestor ubiegający się o Pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia Wkładu własnego, w tym Finansowania uzupełniającego oraz środków na sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych
 • Co do zasady środki pochodzące z finansowania uzupełniającego stanowią co najmniej 21% finansowania dłużnego wydatków kwalifikowalnych Projektu i mogą być zapewniane przez BGK lub inną instytucję finansową na realizację Projektu
 • Przy ustalaniu wysokości Pożyczki w stosunku do całkowitego kosztu kwalifikowalnego Projektu rewitalizacyjnego przyjmuje się wartość brutto tego Projektu.
 • Pożyczki uruchamiane są w transzach lub jednorazowo, w terminach wskazanych przez Pożyczkobiorcę w harmonogramie ujętym w Umowie Inwestycyjnej.
 • Uruchamianie Pożyczki następuje w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez Pożyczkobiorców oryginałów nieopłaconych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub w formie zaliczek na rzecz Pożyczkobiorcy. Możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków (więcej w zakładce wydatki kwalifikowane).
 • Oprócz odsetek z tytułu oprocentowania Pożyczki nie występują żadne inne koszty związane z jej udzieleniem. BGK nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą Pożyczek.
 • Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do utrzymania elementów Projektu rewitalizacyjnego, które służyły do wyliczenia Wskaźnika społecznego przez cały okres spłaty Pożyczki na zasadach określonych każdorazowo w Umowie inwestycyjnej, chyba że we wniosku o pożyczkę i/lub studium wykonalności został wskazany krótszy okres.
 • Inwestor wskazuje we Wniosku stały lub zmienny (tj. uzależniony od zmian stopy referencyjnej NBP) sposób oprocentowania Pożyczki.
 • Składając Wniosek Inwestor proponuje częstotliwość spłat Pożyczki (raty miesięczne czy kwartalne).
 • Źródłem spłaty Pożyczki mogą być środki pochodzące z innych dochodów Inwestora.

Przeznaczenie środków

Pożyczki udzielane są na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ustalonych zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami. Weryfikacja wydatków możliwych do sfinansowania ze środków Pożyczek odbywać się będzie na etapie oceny Wniosku oraz przed każdym uruchamianiem środków Pożyczek. Przykłady wydatków kwalifikowalnych:

 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych Pożyczkobiorcy, niezbędnych do realizacji Projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie;
 • zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji Projektu;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych Pożyczkobiorcy;
 • zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych finansowanych z Pożyczki i Finansowania uzupełniającego – z zastrzeżeniem, że kwestie te będą podlegały indywidualnym uzgodnieniom w ramach uzgadniania struktury finansowania;
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji Projektu.

Pożyczka może zostać przeznaczona na pokrycie całości kosztu kwalifikowalnego w kwocie brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

Możliwa jest refundacji wydatków kwalifikowalnych przy założeniu że wydatki przeznaczone do refundacji:

 • zostały poniesione w okresie kwalifikowalności (dokonane nie wcześniej, niż 1 stycznia 2014 r.);
 • zostały przewidziane w budżecie Projektu;
 • stanowią wydatki kwalifikowalne;
 • zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług;
 • zostały dokonane w sposób efektywny, racjonalny i zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym przepisów PZP dla podmiotów zobowiązanych do stosowania tej ustawy;
 • nie stanowią wydatków, które Pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego.

Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich wydatków w ramach Projektu z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości oraz dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w związku z realizacją Projektu.

Termin naboru

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki rewitalizacyjnej rozpoczął się w dniu 1 marca 2018 r. i ma charakter ciągły.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków.