Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Program realizowany jest ze środków krajowych, a jego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może składać wnioski?

1) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie całkowita moc cieplna zamówiona systemu ciepłowniczego, w ramach którego prowadzona jest przedmiotowa działalność, wynosi nie więcej niż 50 MW mocy zamówionej.

2) Spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50 %. Jednocześnie jednostka samorządu terytorialnego ujęta jest na imiennej liście 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Typy projektów

Do dofinansowania kwalifikują się poniższe rodzaje przedsięwzięć:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
 • przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania,
 • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW),
 • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw),
 • przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
  • technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  • technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  • modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej,
  • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 • przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • ciepło odpadowe,
  • ciepło pochodzące z kogeneracji.
 • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Okres kwalifikowalności wydatków

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 31.12.2025 r.

Forma wsparcia

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych (kwota pożyczki:
  od 1 mln zł do 300 mln zł),
 • dofinansowanie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych

Okres wdrażania programu

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r.,
 • środki wydatkowane będą do 2025 r.

Termin składania wniosków

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w terminie do 17.12.2021 r.