Od 9 września 2019 r. składać będzie można wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z podjęta Uchwałą wnioski będzie można składać do 31 października 2019 r.
O dofinansowanie ubiegać się mogą m.in. gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego oraz związki międzygminne na inwestycje realizowane poza obszarem aglomeracji wodno-ściekowych. Dostępna pula środków w konkursie wynosi około 5,7 mln euro.

To drugi konkurs na realizację projektów tego typu. W ramach pierwszego z nich podpisano 23 umowy, dla których łączne dofinansowanie wynosi obecnie 32 378 564,00 zł.

Beneficjent

O wsparcie mogą starać się:

  • gminy;
  • spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego;
  • związki międzygminne.

Przeznaczenie

Projekty mogą obejmować zadania realizowane poza obszarami aglomeracji wodno-ściekowych dotyczące budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, w tym:

  • oczyszczalni ścieków,
  • ujęć wody i stacji uzdatniania wody,
  • systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,
  • instalacji do osadów ściekowych

Okres realizacji inwestycji to 12 lub 24 miesiące.

Forma wsparcia

Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Może ona zostać wypłacona do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 2 000 000 zł na beneficjenta.

Termin naboru

Nabór wniosków zaplanowano między 9 września a 31 października 2019 r.