Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe,Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Kto może składać wnioski i jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania:

  • Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 1.6.1 to 90 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych Projektu

Nabór wniosków rozpocznie się 28.09.2018 r. i potrwa do 26.11.2018 r.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia.