Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski i jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • jednostki administracji rządowej,
 • inne jednostki sektora finansów publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 •  jednostki naukowe,
 • instytucje edukacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorcy.

Typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach działania obejmują:

 •  rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujących źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,
 • likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,
 • budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Uzupełniająco w ramach ww. typów projektów dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi ponad 12 mln PLN.

Nabór wniosków trwa do 25 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych w kontekście możliwości otrzymania wsparcia!