Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

A. Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego), realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

 • wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.
 • bieżące funkcjonowanie nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup i montaż wyposażenia/doposażenia,
 • modernizację istniejącej bazy przedszkolnej,
 • dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków
  i pomieszczeń,

B. Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, obejmujące m.in.:

 • zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
 • zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze (zajęcia specjalistyczne np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna).

b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:

 • kursy i szkolenia,
 • studia podyplomowe,
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
 • współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Jakie podmioty są uprawnione do otrzymania wsparcia?

O wsparcie mogą ubiegać się organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.

Forma wsparcia

 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.
 • Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP.
 • Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN.

Nabór wniosków planowany jest w lutym 2018 roku.

Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla Państwa projektów.